Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
HAKEMLİ DERGİ YÖNERGESİ

 KONYA BAROSU

HAKEMLİ DERGİSİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Konya Barosu Hakemli Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Konya Barosu Hakemli Dergisi, hukuk ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(3) Konya Barosu Hakemli Dergisi, hukuk ve bağlantılı diğer alanlarda bilimsel yazıları yayınlayan, hakemli bir dergidir.

(4) Konya Barosu Hakemli Dergisi, hukukun farklı alanlarında nazari ve uygulamalı akademik çalışmalarla birlikte araştırma notları, sempozyum ve kitap değerlendirmelerine yer veren hakemli bir dergidir.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;

Baro: Konya Barosu'nu

Derginin Sahibi: Konya Barosu adına Baro Başkanını 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Baro Genel Sekreterini

Editör: Konya Barosu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Merkezi Başkanını

Yayın Kurulu: Konya Barosu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı tarafından belirlenen kurulu

Hakem Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen öğretim üyelerini, ifade etmektedir.

 

İçerik

Madde 4- (1) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(2) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(3) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir.

 

Yayın Şartları

Madde 5- (1) Yayın Kuruluna gönderilen eserler, hakemlerin olumlu görüşleri alınmak suretiyle yayınlanır.

(2) Hazırlanan çalışmalar word belgesi (doc) formatını içeren CD/DVD ile birlikte ikisi isimsiz biri isimli olmak üzere üç adet A4 kâğıt çıktısı, Konya Barosu Hakemli dergisinde yayınlanması talebini içerir dilekçe ile Konya Barosu'na gönderilmelidir.

(3) Gönderilen makalelerin başına, en fazla 100 kelimelik Türkçe özetiyazar tarafından eklenmelidir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.

(4) Sayfa yapısı: Üst ve alttan 6’şar cm; yanlardan 4,5’ar cm. olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 50 sayfadan fazla olmamalıdır.

(5) Metin yazıları: Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1,25 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır.Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak varsa mesleki unvanla beraber “adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar * işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır.

(6) Dipnotlar: Times New Roman yazı karakteri, 10,5 punto, Tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır. Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak KİTAPLARDA; Yazar SOYADI Adı, (yayın yılı), Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa; MAKALELERDE; Yazar SOYADI, Adı (yayın yılı), “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar soyadı (Yayın yılı) ve sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir.

(7) Yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Başka bir hakemli dergiye gönderilmiş fakat kabul almamış yazılar,  keyfiyet baroya bildirilmek kaydıyla yayın kurulu tarafından değerlendirmeye alınabilir.  Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş fakat yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

(8) Yazar, Konya Barosu Hakemli Dergisi’nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif yetkilerini Konya Barosu'na da tanımış olur.  Konya Barosu Hakemli Dergisi bu yetkilerin tanınmasına karşılık olarak yazarlarına iki adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tekrar yayımlanması, dergi sahibinin yazılı iznine bağlıdır.

(9)Yayın hakları saklıdır. Dergi sahibinin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasını izin verilir.

(10)Konya Barosu Hakemli Dergisi'ne gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali istenir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.

(11) Konya Barosu Hakemli Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Konya Barosu'nun resmi görüşleri niteliğini taşımaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu ve Görevleri

Madde 6- (1)Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

(2) Hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

(3) Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihleri yapar.

(4) Değerlendirmeleri geciken yazıları hakemden geri alarak başka bir hakem görevlendirir.

 

Hakemler ve Görevleri

Madde 7- (1)Kendilerine gönderilen yazıları yöntem, içerik, özgünlük ve bilimsel yeterlilik açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

(2) Hakemler, editörün önerisi üzerine Baro Başkanı tarafından seçilir.

 

Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve Görevleri

Madde 8- (1) Hakemler, baro yazı işleri, yayın kurulu ve yazarlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

(2) Baro yazı işlerinin yazıları teslim alma, tasnif, arşiv, yazılarla ilgili yazışma vs. işlemlerini yönergeye uygun olarak yürütmesini denetler.

 

Editör ve Görevleri

Madde 9- (1) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(2) Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Değerlendirme

Madde 10-(1) Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere gönderir.

(2) Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç  15 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

(a) Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.

(b) Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez.

(c) Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

(3) Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarı, 1 yıl içinde yayınlanmayan (kabul alamama durumunda bu süre beklenmez) yazıyı baroya yazılı olarak bildirmek koşuluyla başka yerde yayınlayabilir ancak bu durumda dahi Baroya teslim edilen yazılar iade edilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İşlemlerin kayıt altına alınması

Madde 11- (1)Yazıların alınması, muhafazası, arşivlenmesi işlemlerinin tümü Baro yazıişleri tarafından yürütülür.

(2) Yazarlardan gelen yazılara kalem tarafından geldiği tarih bilgisiyle birlikte bir numara verilir ve gecikmeksizin Yayın Kuruluna bilgi verilir.

(3) Yayın kurulu tarafından yazılar değerlendirildikten sonra herhangi bir eksiklik görülmemesi halinde yazının ilişkin olduğu alanla ilgili daha önceden oluşturulmuş hakemlere gönderilir.

(4) Hakemler tarafından kendilerine gönderilen yazılar derginin muhtemel basım tarihi de dikkate alınarak değerlendirilir ve hakemler tarafından “Hakem Değerlendirme Formu” doldurularak yazı Baroya gönderilir. Değerlendirme formları yayının kabulü veya düzeltilmesi kararını içerir. Kabul halinde sonraki dergide yayınlanmak üzere yazı ayrılır. Düzeltme halinde ise form, Baro yazıişleri tarafından hakemin isim ve imzası gizlenmek suretiyle yazara teslim edilir veya gönderilir. Düzeltme taleplerinin süresi içerisinde tamamlanması takip edilir düzeltme sonrası yazı yine 1 CD/DVD ile birlikte 3 nüsha (iki isimsiz, bir isimli) halinde Baro’ya teslim edilir. Bu şekilde baroya gelen yazılar için yeni numara verilmez, önceki dosya numarası üzerinden işlemler sürdürülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlük

Madde 12- (1) Bu yönerge Konya Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13- (1) Bu yönerge hükümleri Konya Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI