Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
Genel Bilgi
GENEL BİLGİ
Staj kredisi, baronun staj listesine yazılmış ailesinin mal varlığı ve aylık gelir durumuna göre ailesinin katkısıyla stajını yapamayacak durumda olan avukatlık stajyerlerine verilen sosyal amaçlı bir kredidir. Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi başvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde stajyere ve barosuna bildirilir. Ret kararları aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Staj listesinde yazılı stajyere kredi, staja başlama tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir.
Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği hallerde, bu durum Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir.
Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. Borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir. Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Stajyerin, staj sonrası avukatlık dışında başka bir mesleğe girmesi halinde, kredi borcunun tamamı avukatlık dışındaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara tanınan ödeme kolaylıkları başka mesleğe girmiş olanlara tanınmaz.
***
Staj kredisine ilişkin her türlü sorgu, UBAP sitesi üzerinden yapılır. UBAP sistemine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

10 SORUDA STAJ KREDİSİ
 
SORU 1  : Staj Kredisinden kimler yararlanır, süresi nedir?
CEVAP    : Staj Kredisinden, staj yapan stajyer başvuru tarihinden itibaren staj süresince yararlanır.
 
SORU 2  : Staj Kredisinin miktarı nedir?
CEVAP    : Bu yıl için staj süresince aylık kredi miktarı 400,00.- TL 'dır. İkişer aylık peşin taksitlerle ödeme yapılmaktadır.
 
SORU 3  : Staj Kredisinin faizi nedir?
CEVAP    : Staj kredisinin faizi (Yönetim Kurulu Kararı ile) basit faiz olup, muacceliyet tarihinde bir defada hesaplanmak üzere %10 'dur. Örneğin, 12 aylık staj süresince 4.200,00.- TL Kredi kullanan stajyer muacceliyet tarihinde hesaplanacak faizi 420,00.- TLolacaktır.
 
SORU 4  : Muacceliyet tarihi nedir?
CEVAP    : (Yönetmeliğin 16. ve 17. maddeleri hariç) Staj bitim tarihinden itibaren 24 ay sonraki tarihtir.
 
SORU 5  : Erken ödeme mümkün müdür? /yatırılacak hesap no.
CEVAP    : Kredinin erken geri ödenmesi mümkündür. Muacceliyet tarihinden önce yapılan geri ödemeler için faiz ödenmeyecek olup Halk Bankası şubelerinden KUTA sistemiyle tahsis no. belirtilmek suretiyle yatırılabilir ya da EFT yapılması halinde T. Halk Bankası Yenişehir şubesindeki 16000056 no.lu TBB staj kredi hesabımıza yatırılabilir.
 
SORU 6  : Kredi ödemesi nasıl yapılacaktır?
CEVAP    : Kredi ödemeleri, T.B.B. 'ce stajyer avukat adına açılacak hesaba intikal ettirilir. Bankaca çıkarılan ATM kartları sayesinde Türkiye 'nin her yerinden hesap kullanılabilir.
 
SORU 7  : Kredi için belgeleri nereden temin edebiliriz?
CEVAP    : Barolar Birliğince bastırılan belgeleri stajyer avukatlar barolarından temin edebilirler.
 
SORU 8  : Staj Kredi Talebi Tanıtım ve Mali Durum Bildirimini doldurmak zorunlu mudur?
CEVAP    : Bu bildirimin tam ve doğru olarak doldurulması zorunludur.
 
SORU 9  : Kredi için kefil gerekmekte midir?
CEVAP    : Staj kredisi için çalışan 1 kefil gerekmektedir.
 
SORU 10: Muacceliyet tarihinden sonra geri ödemeler ne şekilde olacaktır?
CEVAP    : Muacceliyet tarihinde hesaplanan faizle birlikte kredi kullanım süresine paralel olarak taksitlendirilerek geri ödenecektir. Örneğin, 3.sorudaki hesaplama esas alınırsa 385,00.- TL kredinin aylık taksitini oluşturacaktır.

 

 

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI