Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
ARABULUCULUK
           Adalet Bakanlığından:
 
2016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
 
Amaç, konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.
 
(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.
 
Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler
 
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.
 
(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.
 
(3) Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilir.
 
(4) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.
 
Arabuluculuk ücretinin sınırları
 
MADDE 3 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.
 
(2) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.
 
(3) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.
 
Ücretin tümünü hak etme
 
MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
 
(2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma kapsamına girmeyen bir suç ile ilgili olduğu hususları ortaya çıkar ve bu sebeplerle de arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
 
Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
 
MADDE 5 – (1) Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.
 
Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret
 
MADDE 6 – (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır.
 
Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret
 
MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.
 
(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.
 
(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.
 
Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret
 
MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için,  söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.
 
Uygulanacak tarife
 
MADDE 9 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
 
Yürürlük
 
MADDE 10 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
  
ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ
 
BİRİNCİ KISIM
 
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
1.
a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
 
 
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
120,00 TL
ab) Takip eden her saat için
 
90,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
90,00 TL
bb) Takip eden her saat için
 
60,00 TL
2.
a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
240,00 TL
ab) Takip eden her saat için
 
180,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
180,00 TL
bb) Takip eden her saat için
 
120,00 TL
c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,
 
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
290,00 TL
cb) Takip eden her saat için
 
220,00 TL
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
220,00 TL
db) Takip eden her saat için
 
150,00 TL
3.
a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,
 
 
 
 
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
120,00 TL
ab) Takip eden her saat için
 
90,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
90,00 TL
bb) Takip eden her saat için
 
60,00 TL
4.
a) Tüketici uyuşmazlıklarında; taraf başına,
 
 
 
 
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
120,00 TL
ab) Takip eden her saat için
 
90,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
90,00 TL
bb) Takip eden her saat için
 
60,00 TL
5.
a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,
 
 
 
 
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
150,00 TL
ab) Takip eden her saat için
 
110,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
 
110,00 TL
bb) Takip eden her saat için
 
75,00 TL
 
İKİNCİ KISIM
 
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya
Ödenecek Ücret
 
Üzerinde Anlaşılan Miktarın;
 

1.

İlk 30.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 6

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 9

2.

Sonra gelen 40.000,00 TL'si için

 

 
a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 250.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 3

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

%1

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

3.000.000,00 TL'den yukarısı için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

%1

 

 

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI