Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
2012 Tarifesi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TARİFE
(2011)
          Amaç 
          MADDE 1 − (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. 
          Kapsam 
          MADDE 2 − (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır. 
          Dayanak 
          MADDE 3 − (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır. 
          Tarife 
          MADDE 4 − (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; 
          a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 160 TL, 
          b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 249 TL, 
          c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 274 TL, 
          ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 498 TL, 
          d) Çocuk mahkemeleri: 
          1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 274 TL, 
          2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 498 TL, 
          e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 274 TL, 
          f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 274 TL, 
          g) Kanun yolları mahkemeleri: 
         1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 498 TL, 
          2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 558 TL ödenir. 
          Yürürlük 
          MADDE 5 − (1)Bu Tarife 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.
ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI