Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
2010 Tarifesi
 
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
(2010)
 
 
Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2009
Resmi Gazete Sayısı: 27442
 
GENEL HÜKÜMLER
KONU VE KAPSAM
 
Madde 1 - (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.
  
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
 
Madde 2 - (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
 
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
 
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
 
Madde 3 - (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
 
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
 
Birden çok avukat ile temsil
 
Madde 4 - (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
 
Ücretin tümünü hak etme
 
Madde 5 - (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
 
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
 
Madde 6 - (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
 
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
 
Madde 7 - (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
 
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
 
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
 
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
 
Madde 8 - (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
 
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
 
Madde 9 - (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
 
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
 
Manevi tazminat davalarında ücret
 
Madde 10 - (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
 
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
 
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
 
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
 
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
 
Madde 11 - (1) (Değişik fıkra: 04/06/2010-27601 S.R.G Teb/1.mad.) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.333,33 TL'ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.
 
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
 
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
 
(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.
 
(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
 
 (6) (Mülga fıkra: 02/09/2010-2790 S.R.G Teb/1.mad.)
 
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
 
Madde 12 - (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.
 
Ceza davalarında ücret
 
Madde 13 - (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
 
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
 
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
 
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.
 
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
 
Danıştay'da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
 
Madde 14 - (1) Danıştay'da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
 
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
 
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
 
Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
 
Madde 15 - (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.
 
Tahkimde ücret
 
Madde 16 - (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.
 
İş takibinde ücret
 
Madde 17 - (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
 
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
 
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
 
Madde 18 - (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.
 
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.
 
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
 
Madde 19 - (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
 
Uygulanacak tarife
 
Madde 20 - (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
 
Yürürlük
 
Madde 21 - (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
 
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)                                                140,00 TL
 
takip eden her saat için                                                                                          70,00 TL
 
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)            275,00 TL
 
takip eden her saat için                                                                                        140,00 TL
 
3. Yazılı danışma için                                                                                           275,00 TL
 
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto
 
düzenlenmesinde                                                                                                 175.00 TL
 
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
 
a) Kira sözleşmesi ve benzeri                                                                            275,00 TL
 
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve
 
benzeri belgelerin hazırlanması                                                                        825,00 TL
 
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle
 
 ilgili sözleşmeler                                                                                                  825,00 TL
 
İKİNCİ BÖLÜM : İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
 
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili
 
     veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için                 200,00 TL
 
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi
 
     veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için                                      350,00 TL
 
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma
 
     konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk
 
     vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için                                 1.500,00 TL
 
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için                             650,00 TL
 
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 
     a) Duruşmasız ise                                                                                         3.000,00 TL
 
     b) Duruşmalı ise                                                                                            5.000,00 TL
 
     c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir   
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli
 
Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
 
1. Yapı kooperatiflerinde                                                                                     500,00 TL
 
2. Anonim şirketlerde                                                                                           850,00 TL
 
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli
 
     Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti                                       850,00 TL
 
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
 
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM: Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
 
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati
 
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri
 
belirlenmesi işleri için:
 
a) Duruşmasız ise                                                                                                 175,00 TL
 
b) Duruşmalı ise                                                                                                    250,00 TL
 
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin
 
takibi için                                                                                                                 350,00 TL
 
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için                                             750,00 TL
 
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
 
c) Duruşmasız ise                                                                                                 500,00 TL
 
d) Duruşmalı ise                                                                                                    750,00 TL
 
İKİNCİ BÖLÜM : Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
 
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için                                                          160,00 TL
 
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için                                                175,00 TL
 
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için              330,00 TL
 
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için                                      175,00 TL
 
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için                                    300,00 TL
 
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için                                        500,00 TL
 
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için                                   1.000,00 TL
 
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için                                   500,00 TL
 
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için         1.500,00 TL
 
10.                                                Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL
 
11.                                                       Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için                750,00 TL
 
12.                                    Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için                2.000,00 TL
 
13.                                                          Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için                750,00 TL
 
14.                                         İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
 
     a) Duruşmasız ise                                                                                            500,00 TL
 
     b) Duruşmalı ise                                                                                            1.000,00 TL
 
15.                        Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen
 
işlerin takipleri için 
 
a) Bir duruşması olan işler için                                                                           500,00 TL
 
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken
 
 sair işlemleri olan işler için                                                                             1.000,00 TL
 
16.                                                              Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için                2.000,00 TL
 
17.                                Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede
 
görülen davalar için
 
a) Duruşmasız ise                                                                                             1.000,00 TL
 
b) Duruşmalı ise                                                                                                2.000,00 TL
 
18.                           Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile
 
görülen işlerin duruşması için                                                                            750,00 TL
 
19.                                                                   Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için                750,00 TL
 
20.                                                   Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
 
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar                                                         2.500,00 TL
 
b) Diğer dava ve işler                                                                                        2.000,00 TL
 
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
 
1. İlk 20.000,00 TL için                                                                                                 % 12
 
2. Sonra gelen 30.000,00 TL için                                                                               % 11
 
3. Sonra gelen 50.000,00 TL için                                                                               % 8
 
4. Sonra gelen 150.000,00 TL için                                                                            % 6
 
5. Sonra gelen 400.000,00 TL için                                                                            % 4
 
6. Sonra gelen 600.000,00 TL için                                                                            % 3
 
7. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için                                                                         % 1,5
 
8. 2.250.000,00 TL'dan yukarısı için                                                                          % 0,1
 
ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI